Vokale

udtale.de Phonetik

 Das Wichtigste

Vokale heißen Laute, die dadurch gebildet werden, dass der Mundraum, durch den die Atemluft ausströmt, durch die Stellung der Zunge und der Lippen auf eine bestimmte Weise geformt wird, ohne dass dabei Engebildung mit Reibung entsteht.

Unter Monophthongen versteht man Vokale, bei denen Zunge und Lippen eine bestimmte Position einnehmen.

Bei Diphthongen bewegen sich Zunge und Lippen von einer Start- in eine Endposition. Bei Triphthongen gibt es zusätzlich noch eine mittlere Position.

 Lautbildung

Man teilt Monophthonge und auch die einzelnen Komponenten von Diphthongen und Triphthongen vor allem nach drei Kategorien ein.

Artikulationsstelle

Die Artikulationsstelle entspricht der horizontalen Position des höchsten Punktes des Zungenrückens. Hier unterscheidet man vordere Vokale (unterhalb des harten Gaumens), hintere Vokale (unterhalb des Gaumensegels) und zentrale Vokale (dazwischen).

Öffnungsgrad

Der Öffnungsgrad entspricht der vertikalen Position des höchten Punktes des Zungenrückens, die bestimmt, wie weit die Passage für die ausströmende Atemluft ist. Bei hohem Zungenrücken ist diese Passage eher eng (geschlossene Vokale), bei fast flachem Zungenrücken ist sie sehr weit (offene Vokale). Auch hier gibt es Zwischenstufen, die nur zum Teil Namen haben.

Lippenrundung

Bei der Lippenrundung unterscheidet man nach der Form der Lippen zwischen gerundeten und ungerundeten Vokalen.

 Tabelle

Diese Vokale gibt es im Dänischen:

[ŋ] IPA (Kieler Transkription)
Monophthonge
vorn ungerundet vorn gerundet zentral hinten ungerundet hinten gerundet
geschlossen i y u
halbgeschlossen ø ə
œ̝ ɔ̝̈
halboffen ɛ
æ œ̞ ʌ̞̈ ɔ̞
ɶ̝ ɐ
offen ɑ̈
Di- und Triphthonge
Diphthonge auf [i̯] Diphthonge auf [u̯] Diphthonge auf [ɐ̯] Triphthonge auf [ɐ̯u̯]
[i…] iu̯ iɐ̯ iɐ̯u̯
[e̝…] e̝u̯ e̝ɐ̯
[e̞…] e̞u̯ e̞ɐ̯
[ɛ…] ɛi̯ ɛu̯ ɛɐ̯ ɛɐ̯u̯
[y…] yu̯ yɐ̯
[ø…] øu̯ øɐ̯
[œ̝…] œ̝u̯
[œ̞…] œ̞u̯ œ̞ɐ̯ œ̞ɐ̯u̯
[ɶ̝…] ɶ̝u̯
[ɑ̈…] ɑ̈i̯ ɑ̈u̯ ɑ̈ːu̯
[u…] ui̯ uɐ̯ uɐ̯u̯
[o̝…] o̝ɐ̯
[ɔ̝̈…] ɔ̝̈u̯
[ʌ̞̈…] ʌ̞̈i̯
[ɔ̞…] ɔ̞u̯ ɔ̞ːu̯
[ŋ] Huskeord
Monophthonge
vorn ungerundet vorn gerundet zentral hinten ungerundet hinten gerundet
geschlossen vise nylig smule
dele bolig
halbgeschlossen kølig alle
læser høne låne
halboffen nabo
kat røbe bånd kort
grøn computer
offen prale
Di- und Triphthonge
Diphthonge auf [i̯] Diphthonge auf [u̯] Diphthonge auf [ɐ̯] Triphthonge auf [ɐ̯u̯]
[i…] ivrig birk hvirvle
[e̝…] peber per
[e̞…] evne værd
[ɛ…] lady laver gerne færge
[y…] tyv styrke
[ø…] øvrig frisør
[œ̝…] støvle
[œ̞…] røver spørgsmål børge
[ɶ̝…] røv
[ɑ̈…] hej savne farve
[u…] huj agurk spurv
[o̝…] fjorten
[ɔ̝̈…] sprog
[ʌ̞̈…] løg
[ɔ̞…] lov borger
[ŋ] IPA (Kopenhagener Transkription)
Monophthonge
vorn ungerundet vorn gerundet zentral hinten ungerundet hinten gerundet
geschlossen i y u
e o
halbgeschlossen ø ə
ɛ œ̝ ɔ
halboffen æ
a œ̞ ʌ ɒ
ɶ ʌ
offen ɑ
Di- und Triphthonge
Diphthonge auf [j] Diphthonge auf [w] Diphthonge auf [ɐ̯] Triphthonge auf [ɐ̯w]
[i…] iw iɐ̯ iɐ̯w
[e…] ew eɐ̯
[ɛ…] ɛw ɛɐ̯
[æ…] ɛj æw æːw æɐ̯ æɐ̯w
[y…] yw yɐ̯
[ø…] øw øɐ̯
[œ…] œw
[œ̞…] œ̞ːw œ̞ɐ̯ œ̞ɐ̯w
[ɶ…] ɶw
[ɑ…] ɑj ɑw ɑːw
[u…] uj uɐ̯ uɐ̯w
[o…] oɐ̯
[ɔ…] ɔw
[ʌ…] ʌj
[ɒ…] ɒw ɒːw
[ŋ] IPA (Den Danske Ordbog)
Monophthonge
vorn ungerundet vorn gerundet zentral hinten ungerundet hinten gerundet
geschlossen i y u
e o
halbgeschlossen ø ə
ε œ ɔ
halboffen æ
a œ ʌ ɒ
ɶ ʌ
offen ɑ
Di- und Triphthonge
Diphthonge auf [j] Diphthonge auf [w] Diphthonge auf [ɐ̯] Triphthonge auf [ɐ̯w]
[i…] iw iːv iːw iɐ̯ iɐ̯v iɐ̯w
[e…] ew eːv eːw eɐ̯
[ɛ…] ɛw εːv εːw εːɐ̯
[æ…] ɛj æːv æːw æɐ̯ æɐ̯v æɐ̯w
[y…] yw yːv yːw yɐ̯
[ø…] øw øːv øːw øɐ̯
[œ…] œw
[ɶ…] œːv œːw ɶɐ̯ ɶɐ̯v ɶɐ̯w
[ɶ…] ɶv ɶw
[ɑ…] ɑj ɑw ɑːv ɑːw
[u…] uj uɐ̯ uɐ̯v uɐ̯w
[o…] oɐ̯
[ɔ…] ɔw ɔːv ɔːw
[ʌ…] ʌj
[ɒ…] ɒw ɒːw
[ŋ] IPA (Langenscheidt online)
Monophthonge
vorn ungerundet vorn gerundet zentral hinten ungerundet hinten gerundet
geschlossen i y u
e o
halbgeschlossen ø ə
ε œ Ô
halboffen a
a œ ɔ ɔʀ
œ əʀ
offen ɑ
Di- und Triphthonge
Diphthonge auf [ĭ] Diphthonge auf [ŭ] Diphthonge auf [ʀ] Triphthonge auf [ʀw]
[i…] iʀv iʀw
[e…] eŭ eːv eːw eːʀ
[ɛ…] ɛŭ ɛːv ɛːw ɛʀ
[a…] ɛĭ aw aːv aːw ɛʀ ɛʀv ɛʀw
[y…] yŭ yːv yːw
[ø…] øŭ øːv øːw øʀ
[œ…] œŭ
[œ…] øːv øːw œʀ œʀv œʀw
[ɶ…] œŭ œːv œːw
[ɑ…] ɑĭ ɑŭ ɑʀv ɑʀw
[u…] uʀv uʀw
[o…]
[ɔ…] ɔw Ôːv Ôːw
[ɔ…] ɔĭ
[ɔ…] ɔŭ ɔʀv ɔʀw
[ŋ] Dania
Monophthonge
vorn ungerundet vorn gerundet zentral hinten ungerundet hinten gerundet
geschlossen i y u
e o
halbgeschlossen ø E
æ Ø Å
halboffen A
a C c å
X ¤
offen q
Di- und Triphthonge
Diphthonge auf J Diphthonge auf w Diphthonge auf R Diphthonge auf Rw
i- iw iR iRw
e- ew eR
æ- æw æR
A- æJ Aw A;w AR æRw
y- yw yR
ø- øw øR
Ø- Øw
C- C;w CR CRw
X- Xw
q- qJ qw q;w
u- uJ uR uRw
o- oR
Å- Åw
c- cJ
å- åw å;w
 Liste

Diese Vokale gibt es im Dänischen (Kieler Transkription und Huskeord):

Monophthonge Di- und Triphthonge

Diphthonge auf [i̯]

 • [ɑ̈i̯] (hej)
 • [ɛi̯] (lady)
 • [ui̯] (huj)
 • [ʌ̞̈i̯] (løg)

Diphthonge auf [u̯]

 • [ɑ̈u̯] (savne)
 • [ɑ̈ːu̯] (farve)
 • [e̝u̯] (peber)
 • [e̞u̯] (evne)
 • [ɛu̯] (laver)
 • [iu̯] (ivrig)
 • [ɔ̝̈u̯] (sprog)
 • [ɔ̞u̯] (lov)
 • [ɔ̞ːu̯] (borger)
 • [øu̯] (øvrig)
 • [œ̝u̯] (støvle)
 • [œ̞u̯] (røver)
 • [ɶ̝u̯] (røv)
 • [yu̯] (tyv)

Diphthonge auf [ɐ̯]

 • [e̝ɐ̯] (per)
 • [e̞ɐ̯] (værd)
 • [ɛɐ̯] (gerne)
 • [iɐ̯] (birk)
 • [o̝ɐ̯] (fjorten)
 • [øɐ̯] (frisør)
 • [œ̞ɐ̯] (spørgsmål)
 • [uɐ̯] (agurk)
 • [yɐ̯] (styrke)

Triphthonge auf [ɐ̯u̯]

 • [ɛɐ̯u̯] (færge)
 • [iɐ̯u̯] (hvirvle)
 • [œ̞ɐ̯u̯] (børge)
 • [uɐ̯u̯] (spurv)